รับสมัครนักศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยสยาม

บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน

0-2457-0068 ต่อ 5166

ตำแหน่ง

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลทางการศึกษา

- วท.บ. (สุขาภิบาล)
- วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
- Post Grad. Dip. (Sanitary Engineering)
- Ph.D. (Environmental Engineering)


 

ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน

0-2457-0068 ต่อ 5166

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตร อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ข้อมูลทางการศึกษา

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
- M.Sc. (Environmental Technology and Management)
- Ph.D. (Occupational Health Science)


 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์หฤทชญา นับแสง

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน

0-2457-0068 ต่อ 5166

ตำแหน่ง

อาจารย์

ข้อมูลทางการศึกษา

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
- ส.บ. (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)


 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ชุติพร อินชนะ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน

0-2457-0068 ต่อ 5166

ตำแหน่ง

อาจารย์

ข้อมูลทางการศึกษา

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
- วท.บ. (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)


 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์จันทราทิพย์ คาระวะ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน

0-2457-0068 ต่อ 5166

ตำแหน่ง

อาจารย์

ข้อมูลทางการศึกษา

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)


 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน

0-2457-0068 ต่อ 5166

ตำแหน่ง

อาจารย์

ข้อมูลทางการศึกษา

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

 

Copyright © 2017 Faculty Of Public Health.Siam University