รับสมัครนักศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยสยาม

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม   ๑๔๑ หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๒ หน่วยกิต  
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๕   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๓ หน่วยกิต  
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๒๔   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข ๒๑   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ๕๘   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิต  

 

Copyright © 2017 Faculty Of Public Health.Siam University