รับสมัครนักศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยสยาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือสำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน

 

Copyright © 2017 Faculty Of Public Health.Siam University