• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน