แนะนำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)                 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)              : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)      : วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Occupational Health

การพิจารณาให้ความเห็นต่อหลักสูตร

  • สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย รับทราบการจัดโครงสร้างและรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561