ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

 

คุณสมบัติ

        1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

        2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสมัคร ได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านทางออนไลน์ : https://admission2.siam.edu/

2. มาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-4570068 ต่อ 5166

e-mail : ph1@siam.edu

Facebook : https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/