ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการยศาสตร์และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ หน่วยงานปราศจากเชื้อกลาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

             วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วิทยา ชาญชัย หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และฝึกปฏิบัติการประเมินทางการยศาสตร์และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ การตรวจวัดแสง และเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานและเสริมสร้างประสบการณ์จากสถานที่จริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
               ในการนี้ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู็อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผู้เกี่ยวข้อง ในความอนุเคราะห์และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร