ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการทางการยศาสตร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.วิทยา ชาญชัย หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการยศาสตร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร ให้การบรรยายและถ่ายทอดความรู้ทานการประเมินทางการยศาสตร์ ทางภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการในการต้อนรับ และความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร