สาส์นจากคณบดี

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยสยาม ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดการเรียน การสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกทางคณะฯได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพียงหลักสูตรเดียว ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ดังนั้นทางคณะฯ มีความมุ่งหวังและมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต ที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของสังคมไทย รวมถึงทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่การมีคุณธรรมและจริยธรรม และคณะฯมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกทั้งจัดกิจกรรมและประสบการณ์เสริม เพื่อมุ่งให้นักศึกษาบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมและประเทศชาติต่อไป

——————-

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติความเป็นมาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาและปณิธาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายต่อภาคอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันก่อตั้งของคณะฯ ตรงกับวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเกิดจาก สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งให้เปิดดำเนินการจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และต่อมา ทางคณะฯได้ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยเริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสาธารณสุข สามารถส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพและชุมชนรอบสถานประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ใฝ่การเรียนรู้ มีความทันสมัยทางวิชาการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศ และภูมิภาคของโลก รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

พันธกิจและวัตถุประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมป้องกันอันตรายและความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีไม่เกิดความเจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการทำงาน และมีความปลอดภัยตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ

2. เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

3. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม และในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กิจกรรมทั้งหมด