การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน: การถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนและการสอบด้วยระบบออนไลน์

การจัดการความรู้ ด้านวิจัย: การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ Systematic reviews

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน:การจัดการสอบนักศึกษาด้วยโปรแกรมการสอนออนไลน์ (Microsoft Team)

เอกสารถอดบทเรียนเรื่องหัวข้อ “การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย”

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

– เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษา โปรแกรม Siam Automatic Grading

– การเขียนบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

–  เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องแนวทางการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสยาม

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

    – เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้โปรแกรม Piazza

     – เรื่อง การใช้โปรแกรมทางสถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร