คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 8 ห้อง 19-805 (สำนักงานชั่วคราว)

มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5413

Email: ph1@siam.edu

 Facebook: https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/