ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO)

PLO อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • PLO 1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  รับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมอยู่เสมอ

 • PLO 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบ

 • PLO 3 แสดงภาวะผู้นำ รับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความชำนาญ แสวงหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
  มีความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • PLO 4 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานตามมาตรฐานกฎหมาย
  มาตรฐานวิชาการ ได้อย่างถูกต้อง และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 • PLO 5 ใช้กระบวนการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์

 • PLO 6 สื่อสารข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรรู้

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ทำงานระหว่างการศึกษา

ดังนั้น หลักสูตรจึงกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า หลักสูตรจะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนกลายเป็นบัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือลักษณะอย่างไร 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร