คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย แผนอื่น ๆ มีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ทั่วไป กศน. (เรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม)
  • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม (เรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม)
  • สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นทีเทียบเคียงกัน
 1. ไม่เป็นผู้ทีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร