ช่องทางในการสืบค้นเอกสารหรือวารสาร

ค้นฐานข้อมูล
 OPAC ค้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
 EBSCO HOST เว็บไซต์สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ
UpToDate

 ThaiEdResearch

 ThaiLIS
วารสารวิชาการของไทย
  งานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ต่างประเทศ
 Dynamed Plus
 NCBI (PubMed)
 ScienceDirect

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

แหล่งทุน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

งานวิจัยของคณะ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

1. เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการระบบระบายอากาศในกระบวนการเคลือบกาว