บุคลากรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ชื่อ-สกุล  
E-mail  
เบอร์ภายใน  
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข้อมูลทางการศึกษา  

 

ชื่อ-สกุล อาจารย์วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
E-mail wirajirawat.raw@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าาที่แทนประธานหลักสูตร
ข้อมูลทางการศึกษา

– วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยมหิดล 2559

– วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564

– วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล 2555


ชื่อ-สกุล อาจารย์จันทราทิพย์ คาระวะ
E-mail chandrathip.kar@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ข้อมูลทางการศึกษา

– วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2559

– วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564

– วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล 2555


  ชื่อ-สกุล อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์
E-mail wichuda.cha@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ข้อมูลทางการศึกษา

– ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

– ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556


 

ชื่อ-สกุล ดร.วิทยา ชาญชัย
E-mail withaya.cha@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ข้อมูลทางการศึกษา

– Certified Registered Central Service Technician (CRCST), Purdue University, United States 2022

– วท.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

– วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552

– ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549

– ส.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาขาวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

– วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก การบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547


ชื่อ-สกุล อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร
E-mail nipaporn.aut@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ข้อมูลทางการศึกษา

– วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2563

– วท.บ.(สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559


  ชื่อ-สกุล นางสาวปวริศา นิ่มนวล
E-mail pawarisa.nim@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง เลขานุการ
ข้อมูลทางการศึกษา

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2565