บุคลากรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อ-สกุล ดร.วิทยา ชาญชัย
E-mail withaya.cha@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ข้อมูลทางการศึกษา

– Certified Registered Central Service Technician (CRCST), Purdue University, United States 2022

– วท.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

– วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552

– ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549

– ส.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาขาวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

– วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก การบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547

 
ชื่อ-สกุล อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร
E-mail nipaporn.aut@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ข้อมูลทางการศึกษา

– วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2563

– วท.บ.(สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559