ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช
E-mail Preecha.loo@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5166
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ข้อมูลทางการศึกษา – วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
– M.Sc. (Environmental Technology and Management)
– Ph.D. (Occupational Health Science)

  ชื่อ-สกุล อาจารย์หฤทชญา นับแสง
E-mail Haritchaya.nub@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5166
ตำแหน่ง อาจารย์
ข้อมูลทางการศึกษา – วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
– ส.บ. (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
– วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล อาจารย์จันทราทิพย์ คาระวะ
E-mail Chandrathip.kar@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5166
ตำแหน่ง อาจารย์
ข้อมูลทางการศึกษา – วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
– ส.บ. (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
– วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล อาจารย์วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
E-mail Virajirawat.rav@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5166
ตำแหน่ง อาจารย์
ข้อมูลทางการศึกษา – วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
– ส.บ. (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
– วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์
E-mail wichuda.cha@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5166
ตำแหน่ง อาจารย์
ข้อมูลทางการศึกษา – ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
– ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *