บุคลากร

บุคลากรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อ-สกุล ดร.วิทยา ชาญชัย
E-mail withaya.cha@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (หัวหน้าภาควิชา)
ข้อมูลทางการศึกษา

– Certified Registered Central Service Technician (CRCST), Purdue University, United States 2022

– วท.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

– วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552

– ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549

– ส.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาขาวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

– วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก การบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547

 
ชื่อ-สกุล อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร
E-mail nipaporn.aut@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานหลักสูตร)
ข้อมูลทางการศึกษา

– วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2563

– วท.บ.(สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559

 
ชื่อ-สกุล อาจารย์จินทภา ทาศิริ
E-mail jinthapha.tha@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
ข้อมูลทางการศึกษา

 – วทม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดต่อเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล

 – วทบ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปัทวีร์  สุทัศน์
E-mail pattawee.sud@siam.edu
เบอร์ภายใน 0-2457-0068 ต่อ 5413
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
ข้อมูลทางการศึกษา

 – วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล 2565

 – สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559


     
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   

     
   
   
   
   

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร