logo-คณะสาธารณสุขศาสตร์-SiamU

       ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายต่อภาคอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันก่อตั้งของคณะฯ ตรงกับวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเกิดจาก สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งให้เปิดดำเนินการจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และต่อมา ทางคณะฯได้ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยเริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2561

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *