ประวัติความเป็นมาคณะสาธารณสุขศาสตร์

        logo-คณะสาธารณสุขศาสตร์-SiamU

ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายต่อภาคอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันก่อตั้งของคณะฯ ตรงกับวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเกิดจาก สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งให้เปิดดำเนินการจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และต่อมา ทางคณะฯได้ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยเริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2561 และ กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน มีมติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

  

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร