ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสาธารณสุข สามารถส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพและชุมชนรอบสถานประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ใฝ่การเรียนรู้ มีความทันสมัยทางวิชาการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศ และภูมิภาคของโลก รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

ปณิธาน

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร