ปรัชญา

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสาธารณสุข สามารถส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพและชุมชนรอบสถานประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ใฝ่การเรียนรู้ มีความทันสมัยทางวิชาการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศ และภูมิภาคของโลก รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

ปณิธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *