ประวัติความเป็นมาพันธกิจและวัตถุประสงค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันก่อตั้งคณะฯ ตรงกับวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมป้องกันอันตรายและความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีไม่เกิดความเจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการทำงาน และมีความปลอดภัยตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ

2. เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

3. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม และในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร