พันธกิจ

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมป้องกันอันตรายและความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีไม่เกิดความเจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการทำงาน และมีความปลอดภัยตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ

2. เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

3. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม และในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย