คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยสยาม ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกทางคณะฯได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพียงหลักสูตรเดียว ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
                ดังนั้นทางคณะฯ มีความมุ่งหวังและมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต ที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของสังคมไทย รวมถึงทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่การมีคุณธรรมและจริยธรรม และคณะฯมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกทั้งจัดกิจกรรมและประสบการณ์เสริม เพื่อมุ่งให้นักศึกษาบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมและประเทศชาติต่อไป

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์