โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม ๑๔๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๒ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๕ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๓ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๒๔ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข ๒๑ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ๕๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *