โครงสร้างหลักสูตร

                                    โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 142 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวิทย์-คณิต) ผ่าน  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33 หน่วยกิต
1. ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กำหนด จำนวน 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 3 หน่วยกิต
  2. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 58 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร