หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  ขอบเขตงานของบัณฑิตที่จบจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

 

โอกาสทางวิชาชีพ