โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

“การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม”

              คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ อาคาร 12 ชั้น 10 ห้อง 10-02

โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

1. หัวข้อบรรยาย เรื่อง “ปัญหาสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์และการปรับสถานีงานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์” บรรยายโดย ผศ. ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

2. หัวข้อบรรยาย เรื่อง “ปัญหาสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง” บรรยายโดย อาจารย์ชุติพร อินชนะ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

3. หัวข้อบรรยาย เรื่อง “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันและบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม” บรรยาย โดย ดร.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม
การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม
การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม
การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร