โครงการ Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

Training Program

“Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)”

29th – 3rd August 2018

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

                  สัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้  หัวข้อดังต่อไปนี้ 

                –  นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติของประเทศไทย 

                –  การตอบสนองต่อภัยพิบัติ 

               –   MERT (ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์) และ

               –  แนวคิดของการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่อไปในประเทศไทย  

สัมนาวิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยสยาม

Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh

 

     สัมมนาวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก เป็นผู้บรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การดำเนินการต่างๆของศูนย์ฯ

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh

 

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh

Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร