โครงการ Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

โครงการ Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

Training Program

“Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)”

29th – 3rd August 2018

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

                  สัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้  หัวข้อดังต่อไปนี้ 

                –  นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติของประเทศไทย 

                –  การตอบสนองต่อภัยพิบัติ 

               –   MERT (ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์) และ

               –  แนวคิดของการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่อไปในประเทศไทย  

สัมนาวิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยสยาม

Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh

 

     สัมมนาวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก เป็นผู้บรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การดำเนินการต่างๆของศูนย์ฯ

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh

 

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh
Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh Disaster-Bangladesh

Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)