รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

20 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น2

                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาหลักสูตร

ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเยี่ยมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร