ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 

ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

            วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าศึกษาเรียนรู้สถานีด้านความปลอดภัย จำนวน 11 สถานี ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร Smart Job Center ชั้น ๓ กระทรวงแรงงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงาน สร้างความรู้และประสบการณ์ในการตระหนักถึงอันตราย จากการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่นำเสนอในสถานีเรียนรู้ความปลอดภัยภัยในการทำงาน สถานีเรียนรู้ 11 สถานีและพื้นที่กิจกรรมสร้างความปลอดภัย และเกมส์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

          1 : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                       

          2  : สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 

          3 : การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ    

          4 : อันตรายจากสารเคมี 

          5 : การสื่อสารความเป็นอันตราย                                           

          6 : การตัดแยกอุปกรณ์

          7 : อันตรายจากไฟฟ้า                                                           

          8 : ความปลอดภัยในการทำ งานกับเครื่องจักร 

          9 : ความปลอดภัยในงานเชื่อม                                             

         10: การยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน

         และ 11: การทำ งานบนที่สูง และพื้นที่กิจกรรมสร้างความปลอดภัย และเกมส์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

               ในแต่ละสถานีเรียนรู้ จะมีวิทยากรบรรยายเนื้อหาการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น ซึ่งในสภาพการทำงานจริง อาจมีสภาพที่แตกต่าง ออกไปแต่ยังคงนำ หลักการด้านความปลอดภัยในการทำงานไปประยุกต์ใช้ได้และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ดูงานอาชีวอนามัย61 ดูงานอาชีวอนามัย61 ดูงานอาชีวอนามัย61
ดูงานอาชีวอนามัย61 ดูงานอาชีวอนามัย61 ดูงานอาชีวอนามัย61
ดูงานอาชีวอนามัย61
ดูงานอาชีวอนามัย61 ดูงานอาชีวอนามัย61 ดูงานอาชีวอนามัย61

กรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณก

ะวิชา จากกรมสวัสดิ่่่การและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคณะวิชา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร