โครงการ Hospital IT Management

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2561

          สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก คุณวสันต์ สายทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในประเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูลทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ICT 13122018_01 ICT 13122018_02 ICT 13122018_03
ICT 13122018_04 ICT 13122018_05 ICT 13122018_06
ICT 13122018_07 ICT 13122018_17  ICT 13122018_08

โครงการ Hospital IT Management

 สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

 ICT 13122018_09 ICT 13122018_10  
TCT_14122018_18
ICT 13122018_14 ICT 13122018_15  ICT 14122018_16

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร