ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา 62

       คุณสมบัติ

        1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

        2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสมัคร ได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านทางออนไลน์ : https://admission2.siam.edu/

2. มาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-4570068 ต่อ 5166

e-mail : ph1@siam.edu

Facebook : https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร