การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (วิพากษ์หลักสูตร)

ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ห้อง 19-1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสยาม

             วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้รับอนุเคราะห์จากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ 

                        1. รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์   (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

                        2. ผศ.ดร. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

                        3. อาจารย์ ดร. นิรัญการญจ์ จันทรา   (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

                        4. คุณอุมาพร คลองสกุลสุข   (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

                        5. คุณจิรปรียา แสงตัน   (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย)  

              ร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ เพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาการรับรองมาตรฐานการดำเนินการในหลักสูตร และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตร ฯ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายแผนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสยาม

              ในการนี้ทางภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฯ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง

 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร