ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษอากาศ และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

              เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รายวิชาการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม ได้รับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษอากาศ และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการกาดวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) จังหวัดสมุทรปราการ ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องที่อำนวนความสะดวก และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษอากาศ และกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาและการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร