โครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

                 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์นิภาพร  อรรถเนตร ประธานหลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน โครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

                 โดยมีนางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน) ร่วมเป็นเกียรติ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน 

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร