โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 10 ห้อง 1007

                 โดยได้รับเกรียติจาก อาจารย์ ดร.วิทยา ชาญชัย หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 1 รวมถึงสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเสริมสร้างทักษะของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี เหมาะสม และปลอดภัย ซึ่งเป้นผลให้สามารถป้องกันการเกิดอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอัคคีภัย หรือทำให้ภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงน้อยที่สุด และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค ที่มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร