ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ และอาจารย์พรรณโสภาคย์ สังฆะมณี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชา 261-315 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารความปลอดภัยในการทำงานโดยสื่อที่ทันสมัยตามสถานีเรียนรู้แบบจำลอง ณ ศูนย์พัฒนาความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งทางภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์เห็นว่าการศึกษาดูงานจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

           ในการนี้ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา และแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริการจัดการในการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและคณาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร