พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567  อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร ,อาจารย์จินทภา ทาศิริ และอาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่จัดกิจกรรมโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ และ รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรจากอาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร