ศึกษาดูงานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

         วันที่ 19 เมษายน 2567 อาจารย์จินทภา ทาศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชา 260-214 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งทางภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ครบถ้วน 

           ในการนี้ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้บริหารพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จริงได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจะนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร