ศึกษาดูงานด้านหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.วิทยา ชาญชัย หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ หลักการประเมิน ป้องกัน และการควบคุมปัจจัยดังกล่าว จึงประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจากสถานที่จริง ซึ่งทางภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เห็นว่า การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสถานที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จริงได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจะนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

           ในการนี้ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทีมงานวิทยากรที่ให้ความรู้ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป         

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร