ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 อาจารย์ปัทวีร์ สุทัศน์ และอาจารย์พรรณโสภาคย์ สังฆะมณี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บริการเชื้องเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเหมาะสมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฎิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 

           ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงการบิน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป         

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร