Covid-19

กฎหมายความปลอดภัย

พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (ภาษาอังกฤษ) กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ 2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. […]

By admin | Covid-19
DETAIL

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักกิจการนักศึกษา                            คลิ๊ก สหกิจศึกษา                                       คลิ๊ก จัดโดยองค์กรภายนอก การฝึกอบรม เกี่ยวกับวิชาชีพ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)         คลิ๊ก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์       คลิ๊ก

By admin | Covid-19
DETAIL

สาระความรู้

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (มสธ.) ฉบับที่ 34 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 36 ฉบับที่ 37 ทั้งหมด สืบค้นเอกสารหรือวารสาร THAIJO ThaiLIS ThaiEdResearch งานวิจัยทางการแพทย์    

By admin | Covid-19
DETAIL

งานเสริมรายได้

งานระหว่างเรียน Job Thai  รวมแหล่ง งาน-part-time-พนักงานชั่วคราว Job BKK  รวมแหล่ง งาน-part-time-พนักงานชั่วคราว

By admin | Covid-19
DETAIL

เอกสารสำคัญ สำหรับ นักศึกษา

คู่มือ คู่มือนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คู่มือ การใช้ระบบลงทะเบียน     แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอใช้บริการ Internet / E-Mail Account    

By admin | Covid-19
DETAIL
Jul
03

วิธีสังเกตตนเองว่าติดเชื้อ Covid-19 หรือไม่

ฉบับคนทำงาน เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราป่วยด้วยการติดเชื้อ Covid-19 ดังนั้นเรามีวิธีการสังเกตอาการตนเองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าเราติดเชื้อนี้ หรือคนรอบข้างติดเชื้อนี้หรือไม่ สังเกตตนเอง เพื่อตัวคุณและคนรอบข้าง

By admin | Covid-19
DETAIL
Jul
03

การป้องกันต้นเองขั้นพื้นฐาน

“ความรู้เรื่อง COVID-19” เรื่องการป้องกันตนเองขั้นพื้นฐาน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ดูแลความสะอาดสิ่งของ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้ ใส่ใจกันสักนิด การ์ดอย่าตก เพื่อตัวคุณและคนรอบข้าง

By admin | Covid-19
DETAIL
Jul
03

ความรู้เรื่อง COVID-19

“ความรู้เรื่อง COVID-19” จากศ.นพ.อมร ลีลารัศมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ นายกเเพทยสมาคมแห่งประทศไทยฯ

By admin | Covid-19
DETAIL
May
29

ทำไม . . . ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อ

      อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อตัวคุณ เป็นวลี ที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า Covid-19 การระบาดด้วย เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นี้ได้แพร่กระจายติดต่อจากคนสู่คนอย่างรวดเร็วทางระบบการหายใจ ซึ่งสัมผัสเอาเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นทางระบาดวิทยาเป็นที่ยอมรับกันว่าการป้องกัน โรค COVID-19 มี 2 แนวทาง คือ (1) การบรรเทาความเสียหาย โดยกลุ่มเสี่ยง เช่น แยกตัวผู้สูงอายุออก หรือการกักโรค (Quarantine) ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง (2) การยับยั้งโรคโดยใช้ Social Distancing (การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) เพื่อชะลอการแพร่ระบาดไม่ให้จำนวนผู้ป่วยสูงจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข เป็นอาวุธสำคัญในการ “ลดระดับความชันของเส้นโค้ง” ของจำนวนผู้ป่วยได้       ซึ่งที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า “Social Distancing” ไม่ได้ล้าสมัย และเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งต่างจากอดีต คือการใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มารวมฐานข้อมูลสุขภาพกับข้อมูลการเข้าเมืองเพื่อระบุตัวตน ติดตามประวัติการเดินทาง และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์     […]

By admin | Covid-19
DETAIL
May
23

8 ข้อแนะนำในการเตรียมการสถานที่ทำงาน

        คำแนะนำในการเตรียมการสถานที่ทำงานสำหรับ COVID-19 โดย Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ของสหรัฐอเมริกา

By admin | Covid-19
DETAIL