จัดอบรม เรื่อง BMRE of hospital

จัดอบรม เรื่อง BMRE of hospital

Training Program

“Balancing,Modernizing,Rehabilitation and Expansion of hospital”

2nd – 6th April 2018

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

 ศึกษาและดูงาน ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

 ศึกษาและดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง

 

จัดอบรม เรื่อง BMRE of hospital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *