ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีรับตรง (ยื่นคะแนน)

สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น ๑๐ ห้อง ๑๐๐๑

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร                  ชื่อ-สกุล
๑๘๐๐๑๔๖๖ นางสาว สุชานันท์ พิมพ์สิงห์
๑๘๐๐๑๔๘๐ นางสาว กุลมาศ ดิษฐวิเศษ
๑๘๐๐๑๕๓๒ นางสาว บุษยา แพงสุดโท
๑๘๐๐๑๕๕๗ นาย กรวิชญ์ นาห่อม
๑๘๐๐๑๖๘๒ นางสาว น้ำเพชร ปั้นพิพัฒน์
๑๘๐๐๑๖๒๐ นางสาว เกวลิน ติยะมัต
๑๘๐๐๑๗๔๑ นาย โกสินทร์ แก่นอากาศ
๑๘๐๐๑๗๘๕ นางสาว ผกามาศ คำแหง
๑๘๐๐๑๘๒๖ นางสาว ธนัชพร ชำนาญชาติ
๑๐ ๑๘๐๐๑๘๙๒ นางสาว อมรรัตน์ ทองคง
๑๑ ๑๘๐๐๒๐๐๗ นางสาว วรัฐา พาเป้า
๑๒ ๑๘๐๐๒๑๐๔ นางสาว รัตติยากร มูลกัญยา
๑๓ ๑๘๐๐๒๐๙๕ นาย เจษฎา ขันอุดทา
๑๔ ๑๘๐๐๒๑๒๙ นาย พีรพัฒน์ ปานคง
๑๕ ๑๘๐๐๒๑๖๐ นางสาว นรีพร แจ่มจำรัส
๑๖ ๑๘๐๐๒๑๗๐ นางสาว สุนันทา ฉิมพลี
๑๗ ๑๘๐๐๒๑๗๗ นางสาว อารีญา ชัยกิจ
๑๘ ๑๘๐๐๒๒๐๒ นางสาว เบญจวรรณ ปรุงโพธิ์
๑๙ ๑๘๐๐๒๒๓๔ นางสาว ช่อผกา ธรงสิทธิ์
๒๐ ๑๘๐๐๒๓๖๕ นางสาว อภิญญา สุวรรณวิจิตร
๒๑ ๑๘๐๐๒๓๗๔ นางสาว ธารารัตน์ จำปี
๒๒ ๑๘๐๐๒๓๗๘ นางสาว สุวิรัตน์ คลายโศก
๒๓ ๑๘๐๐๒๔๐๑ นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปิงยศ
๒๔ ๑๘๐๐๒๔๐๒ นางสาว ปรารถนา สมควรชัด
๒๕ ๑๘๐๐๒๔๐๔ นางสาว สุธาสินี สุยอย
๒๖ ๑๘๐๐๒๔๐๙ นางสาว จุฑาทิพย์ พิมภันธ์
๒๗ ๑๘๐๐๒๔๓๙ นางสาว ถนอมวรรณ ไชยวิเศษ
๒๘ ๑๘๐๐๒๔๔๔ นางสาว นฤมล ตาลเลี้ยง
๒๙ ๑๘๐๐๒๔๖๔ นางสาว ลาทันยา ฤาษี
๓๐ ๑๘๐๐๒๔๘๓ นางสาว วันเพ็ญ ขุนณรงค์
๓๑ ๑๘๐๐๒๕๓๗ นางสาว สายธาร อินทร์ทุย
๓๒ ๑๘๐๐๒๕๔๐ นางสาว ธาดา โบบทอง
๓๓ ๑๘๐๐๒๕๔๖ นางสาว สุพรรษา สุจริต
๓๔ ๑๘๐๐๒๕๖๗ นางสาว สุรัตนา มั่นศักดิ์
๓๕ ๑๘๐๐๒๑๕๔ นางสาว เอื้อทิพย์นิชา พักปากน้ำ
๓๖ ๑๘๐๐๐๙๒๑ นางสาว รวิสรา เชิญผึ้ง

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ รายละเอียดดังนี้

๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ฉบับ
๔. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาสำเนา จำนวน ฉบับ
๕. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) จำนวน ฉบับ
๖. สำเนาผลคะแนนสอบ o-net จำนวน ฉบับ
๗. สำเนาผลคะแนนสอบ Gat จำนวน ฉบับ
๘. สำเนาผลคะแนนสอบ PAT(๒) จำนวน ฉบับ

เอกสารประกาศรายชื่อ

   – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด)

สามารถสอบถามรายละเอียด

โทร: 02-4570068 ต่อ 5166

อีเมล์: ph1@siam.edu

facebook: https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

Share:

More Posts

Archives

Download

-โบชัวร์
-เอกสาร