Feb
22

โครงการทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์

เนื่องในโอกาส วันก่อตั้งคณะวิชา เนื่องจากในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สภามหาวิทยาลัยสยาม มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ดังนั้น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินจัดโครงการทำบุญคณะวิชา ณ อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช (อาคาร3) ชั้น 3 ห้อง 304 เพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน โครงการทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์

DETAIL
Dec
19

โครงการ Hospital IT Management

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2561

DETAIL
Nov
30

กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

DETAIL
Sep
24

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย 

ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

DETAIL
Sep
24

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

DETAIL
Aug
21
Aug
09

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น2

DETAIL
Aug
04

โครงการ Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)

Training Program “Emergency Preparedness and Disaster (For Mother and Child Health)” 29th – 3rd August 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
27

โครงการ Laboratory Quality Management

Training Program “Laboratory Quality Management” 25th – 26th July 2018 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
14

โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

“การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม”               คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างปลอดโรค และวิธีการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ อาคาร 12 ชั้น 10 ห้อง 10-02

DETAIL