Category: กิจกรรมคณะ

โครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

Read More »